เกี่ยวกับโครงการ

เนื่องด้วยในปีนี้เป็นปีพระบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
จึงเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าควรแก่การแสดงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่าน
ในปีนี้ โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ได้มีการประกวดนตรีสากลร่วมสมัย
ประเภทนักเรียน, นักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี ซึ่งจะเป็นการประกวดแบบไม่จำกัดแนวดนตรี
เพื่อปลูกฝังความมีวินัย ความสามัคคี และความรักเทิดทูนสถาบัน ผ่านกิจกรรมการแข่งขันและ Workshop ทางดนตรี
เพื่อให้คนรุ่นใหม่ มีความศรัทธาและเชื่อมั่น ในความรักที่พระองค์ท่านได้สร้างแผ่นดินแห่งนี้ให้เราได้อยู่อย่างร่มเย็นตลอดมา
ให้ประเทศในยุคต่อไปมีความรักสามัคคีปรองดองกันมากขึ้น
โดยมีศูนย์รวมจิตใจของประชาชนภายในชาติ คือ สถาบันพระมหากษัตริย์โดยเน้น “การทำความดี ทำให้ด้วยใจ”